Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Sửa đổi, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hộ giống cây trồng mới

- Bước 2: Cơ quan bảo hộ giống cây trồng mới thực hiện:

+ Tiếp nhận hồ sơ

+ Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định và ban hành quyết định sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

+ Trường hợp yêu cầu sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không có căn cứ xác đáng theo quy định tại Điều 195 của Luật Sở hữu trí tuệ thì ra thông báo từ chối, có nêu rõ lý do từ chối.

- Bước 3: Thông báo quyết định cho bên chuyển giao bắt buộc và bên nhận chuyển giao để thi hành

3. Cách thức thực hiện

Không quy định

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Văn bản yêu cầu sửa đổi về giá chuyển giao, lượng giống, phạm vi và thời gian chuyển giao; đình chỉ hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ

+ Tài liệu chứng minh việc sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực quyết định chuyển giao bắt buộc là có căn cứ theo khoản 2 Điều 32 Nghị định 88/2010/NĐ-CP và không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện

+ Chứng từ nộp lệ phí

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

5. Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng trọt

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt

- Cơ quan phối hợp: Không

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo

9. Lệ phí

Không

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

Không

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Điều 32 Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Biểu mẫu kèm theo
1. Giấy uỷ quyền.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại