Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Công nhận chính thức giống cây trồng mới 

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Trồng trọt hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Bước 2: Cục Trồng trọt tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay Tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng mới tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 95/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 27/11/2007

+ Báo cáo kết quả sản xuất thử

+ Quy trình kỹ thuật trồng trọt của giống đề nghị công nhận

+ Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS (bắt buộc đối với cây trồng chính)

+ Biên bản họp của Hội đồng khoa học cơ sở đề nghị công nhận chính thức

+ Ý kiến đánh giá giống bằng văn bản của  địa phương, nơi sản xuất thử

- Số lượng: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt thẩm định và trình Bộ thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả sản xuất thử. Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng khoa học chuyên ngành, Cục Trồng trọt trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

- Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa hợp lệ: Không quá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thương nhân không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định công nhận giống cây trồng mới

- Văn bản thông báo lý do không ban hành Quyết định công nhận giống cây trồng mới

9. Lệ phí

Không

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng mới theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 95/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 27/11/2007;

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 95/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

Biểu mẫu kèm theo
1. Đơn đề nghị công nhận giốn cây trồng mới.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại