Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Xử lý ý kiến phản đối của người thứ ba về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ý kiến phản đối của người thứ ba được gửi về Cục Trồng trọt.

- Bước 2: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của người thứ ba, Cục Trồng trọt thông báo cho người nộp đơn đăng ký bảo hộ.

- Bước 3: Người nộp đơn đăng ký bảo hộ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản tới Cục Trồng trọt trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo của Cục Trồng trọt.

- Bước 4: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn đăng ký bảo hộ, nếu thấy cần thiết, Cục Trồng trọt có thể tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người thứ ba và người nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc thông báo ý kiến phản hồi cho người thứ ba.

- Bước 5. Người thứ ba có trách nhiệm trả lời bằng văn bản tới Cục Trồng trọt trong thời hạn tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo của Cục Trồng trọt.

- Bước 6: Trường hợp có đủ căn cứ kết luận ý kiến của người thứ ba là không có cở sở: trong thời hạn là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của người thứ ba, Cục Trồng trọt phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét, có nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ căn cứ kết luận ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở: trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của người thứ ba, Cục Trồng trọt thông báo để người thứ ba yêu cầu Toà án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, nếu không nhận được trả lời bằng văn bản của người thứ ba về việc đã nộp đơn cho Toà án thì Cục Trồng trọt coi như người thứ ba đã rút bỏ ý kiến phản đối. Nếu nhận được trả lời của người thứ ba, Cục Trồng trọt tạm dừng việc xử lý đơn đăng ký bảo hộ để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Toà án. Sau khi nhận được kết quả giải quyết của Toà án, việc xử lý đơn đăng ký bảo hộ sẽ được tiến hành phù hợp với kết quả đó và thông báo bằng văn bản cho người thứ ba trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc.

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Ý kiến phản đối của người thứ ba làm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

+ Thuyết minh về căn cứ, lý do phản đối

+ Các chứng cứ khác (nếu có)

- Số lượng: không quy định

5. Thời hạn giải quyết

- Thông báo cho người nộp đơn đăng ký bảo hộ: 30 ngày làm việc

- Người nộp đơn trả lời bằng văn bản: 30 ngày làm việc

- Tổ chức đối thoại trực tiếp (nếu cần thiết) hoặc thông báo ý kiến phản hồi cho người thứ ba: 15 ngày làm việc

- Người thứ ba trả lời bằng văn bản: trong thời hạn là mười lăm 15 ngày làm việc

- Từ chối xem xét khi có đủ căn cứ: 15 ngày làm việc

- Thông báo để người thứ ba yêu cầu toà án giải quyết: 30 ngày làm việc

- Thông báo cho người thứ ba việc xử lý đơn đăng ký bảo hộ sau khi có kết quả giải quyết của Toà án: 15 ngày làm việc

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo bằng văn bản cho người thứ 3

9. Lệ phí

Không

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

Ý kiến phản đối của người thứ ba làm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02  năm 2012 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Biểu mẫu kèm theo
1. Tờ khai ý kiến phản hồi của bên thứ ba.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại