Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trước khi Cục Trồng trọt ra thông báo từ chối đơn, thông báo chấp nhận đơn, quyết định cấp Bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền nộp 01 bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt đề nghị sửa chữa sai lỗi chính tả về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả giống, tên giống cây trồng hoặc đổi tên giống cây trồng, sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn nhưng không làm thay đổi bản chất của đơn. Trường hợp người nộp đơn khi thay đổi bản chất của đơn (thay đổi chủ sở hữu, tác giả giống, giống đăng ký) thì phải nộp lại đơn từ đầu theo quy định.

- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Trồng trọt ký thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo. Trường hợp không giải quyết phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ 01 bản Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo mẫu tại Phụ lục 7 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

+ Bản sao có chứng thực hoặc có bản gốc xuất trình để đối chiếu: Quyết định đổi tên, địa chỉ hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ hoặc các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ người nộp đơn, tác giả giống cây trồng (trường hợp sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả giống cây trồng)

+ Bản giải trình về đổi tên giống (trường hợp sửa đổi tên giống)

+ Bản tài liệu mới đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu trong đơn đã nộp (trường hợp sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn)

+ Giấy uỷ quyền theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT (trường hợp thay đổi đại diện)

+ Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt

- Số lượng: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết

- Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: 05 ngày làm việc

- Thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn: 30 ngày 

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo chấp nhận sửa đổi, bổ sung đơn

- Công bố trên website hoặc Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9. Lệ phí

Không

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn theo mẫu tại Phụ lục 7 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

- Giấy uỷ quyền theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT (trường hợp thay đổi đại diện)

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02  năm 2012 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Biểu mẫu kèm theo
1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.docxTải mẫu
2. Giấy uỷ quyền.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại