Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ đơn (bên chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ) nộp 01 bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt

- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Trồng trọt thông báo rõ các thiếu sót của hồ sơ đề nghị chuyển nhượng, ấn định thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót và có ý kiến phản hồi. Quá thời hạn trên, nếu người nộp đơn không sửa chữa, bổ sung thì Cục Trồng trọt ra thông báo từ chối hồ sơ, có nêu rõ lý do

- Bước 3: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Trồng trọt ký thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo hoặc trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT;

+ Hợp đồng (bản chính hoặc bản sao chứng thực) làm bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, đối với trường hợp giống cây trồng thuộc sở hữu chung;

+  Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;

+ Trường hợp giống cây trồng được tạo ra bằng ngân sách nhà nước thì phải bổ sung các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP.

- Số lượng: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết

- Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: 05 ngày làm việc

- Thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn: 30 ngày làm việc

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

- Cá nhân

- Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo chấp nhận chuyển nhượng đơn

- Công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới hoặc trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9. Lệ phí

Không

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

- Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28  tháng 2 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Biểu mẫu kèm theo
1. Giấy uỷ quyền.docxTải mẫu
2. Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký ,bằng bảo hộ giống cây trồng.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại