Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng có yêu cầu ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức hoặc thành viên trong danh sách người đại diện quyền đối với giống cây trồng nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt

- Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định

- Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ khi Cục Trồng trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Trồng trọt ra thông báo ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng, vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện quyền đối với giống cây trồng; công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ lục 22 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng (đối với tổ chức)

+ Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với thành viên của tổ chức (đối với thành viên trong danh sách người đại diện quyền đối với giống cây trồng của tổ chức)

+ Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt

- Số lượng: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết

- Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

- Thông báo ghi nhận sửa đổi thông tin tổ chức dịch vụ đại điện quyền đối với giống cây trồng: 10 ngày làm việc

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

Tổ chức    

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

- Công bố trên website hoặc Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Vào sổ đăng ký Quốc gia

9. Lệ phí

Lệ phí sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng: 100.000 đồng/tổ chức/lần

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ lục 22 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28  tháng 2  năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011

Biểu mẫu kèm theo
1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại