Hướng dẫn thủ tục hành chính

1. Tên thủ tục

Cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân theo quy định tại Khoản 10 Biểu mẫu này phải nộp một (01) bộ hồ sơ cho Cục Trồng trọt

- Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt thông báo cho người nộp hồ sơ, có nêu rõ lý do

- Bước 3: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Trồng trọt cấp Thẻ giám định viên cho người đủ điều kiện; ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giám định quyền đối với giống cây trồng; công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên theo mẫu tại Phụ lục 23 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân

+ Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giống cây trồng hoặc nông học (bản sao có chứng thực hoặc bản chính xuất trình để đối chiếu)

+ Tài liệu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp hồ sơ đã trực tiếp làm công tác chuyên môn lĩnh vực giống cây trồng từ năm (05) năm trở lên

+ 02 ảnh 3x4

+ Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt

- Số lượng: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết

- Xác định tính đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

- Cấp thẻ giám định viên: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính

Cá nhân 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Trồng trọt

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thẻ giám định viên

- Công bố trên website hoặc Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ghi nhận vào Sổ đăng ký Quốc gia

9. Lệ phí

Lệ phí cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng 100.000đồng/người/lần

10. Tên mẫu đơn, tên tờ khai

Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên theo mẫu tại Phụ lục 23 của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT

11. Điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thường trú tại Việt Nam đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định quyền đối với giống cây trồng, chưa bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 2 năm 2013 hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011

Biểu mẫu kèm theo
1. Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng.docxTải mẫu
  • Gửi đăng ký
  • Quay lại